Úvod
Kladné oznamovací věty
- On pracuje tady. Oni jej milují.
= He works here. They love him.
- Jeden z mých nejlepších kamarádů chce začít nový život se svou přítelkyní v Americe.
= One of my best friends wants to start a new life with his girlfriend in America.
Poloha určení místa a času ve větě
- V téhle zemi pracujeme opravdu tvrdě.
= We work really hard in this country.
= In this country, we work really hard.
- V pátky pracuji z domu.
= I work from home on Fridays.
= On Fridays, I work from home.
Poznámky
* Určení místa a času je obvykle na konci věty, ale dá se přesunout i na začátek a oddělit čárkou.
* U kombinací více příslovečných určení je typické pořadí: způsob, místo, čas.
Pomocná a plnovýznamová slovesa
- Která slovesa se dají použít jako pomocná?
= be, do, have, can, could, may, might, must, need, shall, should, will, would
Rozdíl v tvorbě otázky u pomocného a plnovýznamového slovesa
- Jsi tady? x Pracuješ tady?
= Are you here? x Do you work here?
- Kde jsi? x Kde pracuješ?
= Where are you? x Where do you work?
Rozdíl v tvorbě záporné věty u pomocného a plnovýznamového slovesa
- Není tady. x Nepracuje tady.
= He is not here. x He does not work here.
= He isn't here. x He doesn't work here.
Slovesa použitelná jako pomocná i plnovýznamová
- Do you do it everyday?
= Děláš to každý den?
= (První "do" je pomocné, druhé plnovýznamové.)
- Have you got a car? Do you have a car?
= Máš auto?
= (První "have" je pomocné, druhé plnovýznamové.)
- You needn't worry. You don't need to worry.
= Nemusíš se trápit.
= (První "need" je pomocné, druhé plnovýznamové.)
Otázky s tázacím zájmenem (kdo, co, jaký...) nebo příslovcem (kdy, kde, jak...) apod.
- Jak se máš?
= How are you?
- Jak vysoká je tvoje přítelkyně?
= How tall is your girlfriend?
- Kolik máte dětí?
= How many children do you have?
- V kolik hodin chodí spát tvůj otec?
= What time does your father go to sleep?
- Jaký druh hudby má ráda tvoje mladší sestra?
= What kind of music does your younger sister like?
Předložka na konci otázky
- Odkud jsi?
= Where are you from?
- S kým pracuješ?
= Who do you work with?
- Who do you sit next to at school?
= Vedle koho sedíš ve škole?
= předložka "next to" (vedle) není úplně na konci, protože na konci je příslovečné určení místa.
Poznámky
* Na začátek otázky se předložka dává jen ve formálních textech a u hodně složitých vět.
* With whom do you live? (S kým žijete - např. otázka z nějakého formuláře)
* Who do you live with? (S kým žijete - běžně používaná podoba otázky)
Otázka na podmět a otázka na předmět
- Kdo mi může pomoct? x Komu můžu pomoct?
= Who can help me? x Who can I help?
- Kdo tě miluje? x Koho miluješ?
= Who loves you? x Who do you love?
= (Správně by otázka koho/komu měla být "whom" (např. Whom do you love?). Ale moc se to nepoužívá.)
Rozkazovací věty
- Buď chytrý. Udělej to.
= Be smart. Do it.
- Otevři oči.
= Open your eyes.
- Pojďme!
= Let's go!
Pomocná slovesa (Auxiliary Verbs)
Be
Tvary
Přítomný čas
- tvary slovesa "be" v přítomném čase v různých osobách
= I am, you are, he/she/it is, we are, they are
= jsem, jsi/jste, je, jsme, jsou
Minulý čas
- tvary slovesa "be" v minulém čase v různých osobách
= I was, you were, he/she/it was, we were, they were
= byl jsem, byl(a) jsi/byli jste, byl/byla/bylo, byli jsme, oni byli
Past participle: been
- I have been here today.
= Dnes jsem byl a stále jsem tady.
= (viz Předpřítomný čas)
Present participle: being
- I am being honest.
= Jsem upřímný (právě teď) = Myslím to upřímně.
= (viz průběhové časy)
Poznámky
* pozn. "being" je i podstatné jméno bytí nebo bytost (např. human being = lidská bytost)
Infinitiv: to be, be
- To be, or not to be, that is the question.
= Být či nebýt, toť otázka.
- I want to be free.
= Chci být svobodný.
- I must be free.
= Musím být svobodný.
Contractions
- Zkrácené tvary slovesa být
= I'm, you're, he's, she's, it's, we're, they're
= Nepoužije se, pokud už ve větě nic nenásleduje. Např. odpověď: Yes, I am. (nikoliv Yes, I'm.)
= who's, what's, where's ...
= isn't, aren't, wasn't, weren't
Otázky a záporné věty
- Jsi zaneprázdněný?
= Are you busy?
- Ta kniha není drahá.
= The book is not expensive.
Poznámky
* Tedy nepoužívá se pomocné sloveso "do" (čili žádné: Do you be... ani: The book doesn't be ...)
Použití
Ve významu být
- Je nemocný.
= He is ill (He is sick).
- Můj bratr je učitel.
= My brother is a teacher.
= (nezapomínat v takových případech na neurčitý člen "a/an" před povoláním)
- Tvůj pes je v mojí posteli.
= Your dog is in my bed.
- V mojí posteli je nějaký pes.
= There is a dog in my bed.
= (při oznamování výskytu něčeho neznámého na nějakém místě se používá: There is něco někde.)
Jako pomocné sloveso
- He is watching TV.
= Dívá se na televizi (právě teď).
= (viz Přítomný průběhový čas. Skládá se z tvaru slovesa "be" + hlavní sloveso + "-ing")
- These records are created every day.
= Tyto záznamy jsou vytvářeny každý den.
= (viz Trpný rod. Skládá se z tvaru slovesa "be" + hlavní sloveso ve 3. tvaru = past participle)
- We are going to buy a new car.
= Chystáme se koupit nové auto.
= (viz vyjádření plánované/neodvratné budoucnosti pomocí vazby "be going to")
- We are about to begin.
= Právě se chystáme začít.
= (vazba "be about to" vyjadřuje bezprostřední budoucnost. Ještě bližší než "be going to")
Ve významu muset (mít udělat)
- I am to go home.
= Musím jít domů. (Mám jít domů).
Poznámky
* Vazba "be to..." je méně častý způsob použití slovesa be.
* Jiné možnosti, jak říct totéž s různou intenzitou od "měl bych" přes "mám" po "musím":
* I should go home.
* I am supposed to go home.
* I have to go home.
* I must go home.
Otázky typu Že?/Viď?
- Ty nejsi doma, že? (viď?)
= You are not at home, are you?
- Ty jsi unavený, že? (viď?)
= You are tired, aren't you?
- On má pravdu, že? (viď?)
= He is right, isn't he?
Poznámky
* samozřejmě lze použít i v jiných časech: He was right, wasn't he? He wasn't right, was he? atd.
Odpovědi ano/ne "celou větou"
- Are you at home? Yes, I am. No, I am not.
= Jsi doma? Ano, jsem. Ne, nejsem.
Zvláštní případy
I were místo I was
- I wish I were there.
= Přál bych si, abych tam byl.
= (Ve významu "byl bych" se považuje za správnější I were, ale lze se setkat i s "I was")
Aren't I?
- Why aren't I happy?
= Proč nejsem šťastný?
= (Jako zkrácený tvar pro "am not" v otázkách se používá "aren't".)
Slovesa použitelná jako pomocná i plnovýznamová
Do
Tvary
Přítomný čas
- tvary slovesa "do" v přítomném čase v různých osobách
= I/you/we/they do, he/she/it does
Minulý čas
- tvary slovesa "do" v minulém čase v různých osobách
= I/you/he/she/it/we/they did
Past participle: done
- I have already done my homework.
= Už jsem udělal svůj domací úkol (nebo své domácí úkoly).
= (viz Předpřítomný čas)
Present participle: doing
- What are you doing right now?
= Co děláš právě teď?
= (viz průběhové časy)
Poznámky
* Slovo "doing" může znamenat i podstatné jméno dělání nebo přídavné jméno dělající.
Infinitiv: to do, do
- I know what to do.
= Vím, co udělat.
- I must do it.
= Musím to udělat.
Contractions
- zkrácené tvary pro spojení: do not, does not, did not
= don't, doesn't, didn't
Použití
Jako pomocné sloveso pro tvorbu otázek a záporných vět u plnovýznamových sloves
Přítomný prostý čas
- Miluješ ji? On ji nemiluje.
= Do you love her? He doesn't love her.
Minulý prostý čas
- Pracoval jsi tady? On tu nepracoval.
= Did you work here? He didn't work here.
Ve významu dělat
- Dělám to každý den. Děláš to taky každý den?
= I do it every day. Do you also do it every day? (Do you do it every day too?)
- Já to také nedělám.
= I don't do it either.
Otázky typu Že?/Viď? u plnovýznamových sloves
- On ji nemiluje, že? (viď?)
= He doesn't love her, does he?
- Ty tady pracuješ, že? (viď?)
= You work here, don't you?
Poznámky
* samozřejmě i v dalších osobách a časech, např.: They worked here, didn't they? atd.
Odpovědi ano/ne "celou větou"
- Does he live here? Yes, he does. No, he doesn't.
= Žije tady? Ano. Ne.
- Did he live here? Yes, he did. No, he didn't.
= Žil tady? Ano. Ne.
- Do you promise to love her? I do.
= Slibuješ, že ji budeš milovat? Ano.
= (Klasické svatební "ano" je skutečně jenom "I do." nikoliv "Yes.")
Zástupné sloveso za plnovýznamové sloveso (aby se nemuselo ve větě opakovat)
- I like this book, and he does too.
= Líbí se mi ta kniha a jemu také (jemu se také líbí).
- My mother didn't understand me but my father did.
= Moje matka mi nerozuměla, ale otec ano (otec mi rozuměl).
Zvláštní případy
Do/did lze použít i v oznamovací kladné větě (pro zdůraznění)
- Girl: You don't love me anymore... Boy: I DO love you!
= Holka: Ty už mě nemiluješ... Kluk: Miluju!
Have
Tvary
Přítomný čas
- tvary slovesa "have" v přítomném čase v různých osobách
= I/you/we/they have, he/she/it has
Minulý čas
- tvary slovesa "have" v minulém čase v různých osobách
= I/you/he/she/it/we/they had
Past participle: had
- How long have you had your car?
= Jak dlouho máš svoje auto?
= (viz Předpřítomný čas)
Present participle: having
- We are having fun.
= Bavíme se.
= (viz průběhové časy)
Poznámky
* Slovo "having" může znamenat i přídavné jméno mající.
Infinitiv: to have, have
- I want to have a dog.
= Chci mít psa.
- We can't have a dog.
= Nemůžeme mít psa.
Contractions
- zkrácené tvary při použití have/has jako pomocného slovesa
= I've ..., you've ..., he's ..., she's ... etc.
= Pozor: 's může znamenat "has" nebo také "is".
- zkrácené tvary při použití had jako pomocného slovesa
= I'd ..., you'd ..., he'd ..., she'd ... etc.
= Pozor: 'd může znamenat "had" nebo také "would".
- zkrácené tvary pro spojení: have not, has not, had not
= haven't, hasn't, hadn't
Použití
Ve významu mít
"have" (plnovýznamové sloveso)
- Mám otázku. Kolik máte dětí?
= I have a question. How many children do you have?
- On nemá žádné děti.
= He doesn't have any children. (He has no children.)
- On neměl žádné děti.
= He didn't have any children. (He had no children.)
"have got" (zde je "have" jen pomocné sloveso)
- Mám otázku. Kolik máte dětí?
= I've got a question. How many children have you got?
- On nemá žádné děti.
= He hasn't got any children.
Poznámky
* V minulém čase není žádné "had got", ale používá se obyčejné plnovýznamové have (had).
* "have got" je častější v britské angličtině než v americké.
Srovnání s předpřítomným časem slovesa get
- He has got a house.
= Má dům. ("has got" ve významu mít)
= Nebo také: získal/dostal dům. (Předpřítomný čas slovesa get)
- He has got into the house.
= Dostal se do domu.
= (Pouze předpřítomný čas slovesa get. Záměna s významem mít tu není možná.)
Ve významu muset
"have to" (plnovýznamové sloveso)
- Musím jít. Nemusíte nic říkat.
= I have to go. You don't have to say anything.
- Musí student platit daně?
= Does a student have to pay taxes?
"have got to" (zde je "have" jen pomocné sloveso)
- Musím jít.
= I've got to go. (hovorově: I gotta go.)
Poznámky
* U otázek a záporných vět se "have got to" moc nepoužívá. Spíš "have to" (viz výše).
Pomocné sloveso pro tvorbu předpřítomného času: have/has
- I have not seen anything like this in my life.
= Nikdy v životě jsem neviděl něco takového.
= I have not seen... I haven't seen... I have never seen... I've never seen...
= (viz Předpřítomný čas)
Pomocné sloveso pro tvorbu předminulého času: had
- He said he had seen it before.
= Řekl, že to už předtím viděl.
= (viz Předminulý čas)
Otázky typu Že?/Viď? u pomocného slovesa have/has/had
- Ty jsi to ještě neviděl, že? (viď?)
= You haven't seen it yet, have you?
- Ty jsi to už viděl, že? (viď?)
= You have already seen it, haven't you?
- On má zbraň, že? (viď?)
= He's got a gun, hasn't he?
= (ale u plnovýznamového "have": He has a gun, doesn't he?)
Odpovědi ano/ne "celou větou"
- Have you got a car? Yes, I have. No, I haven't.
= Máš auto? Ano. Ne.
- Do you have a car? Yes, I do. No, I don't.
= Máš auto? Ano. Ne.
Zvláštní případy
Have/Has gotten (jen v americké angličtině)
- I've gotten a lot of comments on my body.
= Dostala jsem mnoho komentářů k mému tělu.
= (V americké angličtině je možné předpřítomný čas slovesa get vyjádřit pomocí have/has gotten)
- I've got a lot of comments on my body.
= Tato věta by mohla znamenat také: Mám mnoho komentářů na mém těle (třeba napsaných).
Need
Jako plnovýznamové sloveso
- Potřebuji s někým mluvit (promluvit si).
= I need to talk to someone.
- On tam nepotřebuje jít.
= He doesn't need to go there.
- Potřebuješ tam jít?
= Do you need to go there?
- On tam nepotřeboval jít.
= He didn't need to go there.
Jako pomocné sloveso
- He needn't go there
= Nemusí tam jít.
= (na rozdíl od plnovýznamového použití zde není "need to" ani pomocné sloveso "do")
Srovnání "nemuset" v minulém čase
- He needn't have gone there. It was a mistake.
= Nemusel tam jít. To byla chyba.
= (šel tam, ale nemusel)
- He didn't have to go there.
= Nemusel tam jít. (ale nevíme, jestli šel nebo ne)
Pomocná slovesa modální (Modal verbs)
Úvod
- Která slovesa patří mezi modální pomocná slovesa?
= can, could, may, might, must, shall, should, will, would
Poznámky
* Mají stejný tvar ve všech osobách.
* Nemají Past participle ani Present participle.
* Nejčastěji jsou následována dalším slovesem v infinitivu (bez "to").
Can, Could
Tvary
Záporný tvar
- záporný tvar slovesa "can"
= cannot (píše se dohromady), zkráceně can't (britská výslovnost kánt, americká kent)
Infinitiv
Ve významu umět
- (to) be able to
= být schopen...
- Ona chce umět zpívat.
= She wants to be able to sing.
Ve významu moci/smět
- (to) be allowed to
= být dovoleno (mít dovoleno)
- Ona chce smět zpívat.
= She wants to be allowed to sing.
Použití
Ve významu umět
- Umím jezdit na koni. Umíš jezdit na koni? On neumí jezdit na koni.
= I can ride a horse. Can you ride a horse? He can't ride a horse.
- Uměl jsem jezdit na koni, když jsem byl mladší.
= I could ride a horse when I was younger.
= I was able to ride a horse when I was younger.
- Budu umět jezdit na koni.
= I will be able to ride a horse.
Ve významu moci jako smět
- Můžeš kouřit tady. Můžu kouřit tady? Nemůže kouřit tady.
= You can smoke here. Can I smoke here? He can't smoke here.
= (You may smoke here. May I smoke here? He may not smoke here. Viz May)
- Mohli jsme tam vždycky kouřit.
= We could always smoke there.
= (Pokud se smí něco běžně, tak se použije spíš "could" než "be allowed to".)
- Byl to nekuřácký hotel, ale my jsme tam mohli kouřit.
= It was a non-smoking hotel but we were allowed to smoke there.
= (Pokud se smí něco v konkrétní situaci, tak spíš "be allowed to" - bylo nám dovoleno.)
- Nebudeme tam smět kouřit.
= We won't be allowed to smoke there.
Ve významu moci jako mít možnost/příležitost
- Můžu to pro tebe udělat. Můžeš to pro mě udělat? Nemůže to pro tebe udělat.
= I can do it for you. Can you do it for me? He can't do it for you.
= (Lze použít i ve vztahu k budoucnosti. Např. I can do it for you tomorrow.)
- Mohl jsem to pro tebe udělat, protože jsem měl dost času.
= I could do it for you because I had enough time.
= I was able to do it for you because I had enough time.
= (Použije se spíš "was able to", protože jde o konkrétní situaci. "Could" je víc obecné.)
Vyjádření nevyužité možnosti
- Mohl jsem to pro tebe udělat, kdybych měl dost času. (Býval jsem to pro tebe mohl udělat)
= I could have done it for you if I had enough time.
= (správněji by mělo být: if I had had... nebo if I'd had..., ale běžně se to nepoužívá)
- Mohl jsem být milionář.
= I could have been a millionaire.
Ve významu být možné
- Může se to stát každému z nás.
= It can happen to anyone of us.
- Mohlo by se vám to stát.
= It could happen to you.
= (It may happen... It might happen... Viz May, Might)
- Máme štěstí. Mohlo se to stát nám.
= We are lucky. It could have happened to us.
- It might have happened to him. Who knows.
= Mohlo se mu to (možná) stát. Kdo ví. (Viz May, Might)
Ve spojení se slovy vidět, slyšet, cítit
- Vidíš mě? Slyšíš mě? Cítím plyn.
= Can you see me? Can you hear me? I can smell gas.
Požádání o něco
- Můžeš mi říct svoje jméno?
= Can you tell me your name?
- Mohl bys mi říct svoje jméno?
= Could you tell me your name?
= (zdvořilejší možnost)
Otázky typu Že?/Viď?
- Ty neumíš číst, že? (viď?)
= You can't read, can you?
- On by to mohl udělat, že? (viď?)
= He could do it, couldn't he?
Odpovědi ano/ne "celou větou"
- Can you read? Yes, I can. No, I can't.
= Umíš číst? Ano. Ne.
Časová souslednost
- Říkala, že nám může zazpívat písničku.
= She said she could sing a song for us.
Srovnání
Minulý čas vs. podmiňovací způsob
- I could do it for you.
= Mohl jsem to pro tebe udělat.
= Mohl bych to pro tebe udělat.
= (věta není jednoznačná)
- I could do it for you because I was there.
= Mohl jsem to pro tebe udělat, protože jsem tam byl.
- I could do it for you if I were there.
= Mohl bych to pro tebe udělat, kdybych tam byl.
- I could have done it for you if I had been there.
= Býval bych to pro tebe mohl udělat, kdybych tam býval byl.
Podstatné jméno "can"
- There is a can under the table.
= Pod tím stolem je nějaká plechovka.
= Slovo "can" může znamenat plechovka, konzerva, kanystr, kontejner (trash can) atd.
May, Might
Použití
Ve významu moci jako být možné/pravděpodobné
- Ten příběh může být pravdivý.
= The story may be true.
- Ten příběh by mohl být pravdivý.
= The story might be true.
Negace
- The story may not be true.
= Ten příběh může být nepravdivý.
= Je možné, že ten příběh není pravdivý.
= (tedy u tohoto použití "may not" znamená "může nebýt/je možné, že ne...")
Budoucnost
- Možná tam půjde.
= He may go there.
= Jednoznačnější je ale: Maybe he will go there.
= (protože "He may go there." by mohlo znamenat i "On tam smí jít.")
Minulost
- He may have eaten the cake.
= Možná snědl ten koláč. (Mohl ho sníst, ale nevíme to jistě.)
- He might have eaten the cake.
= 1. Možná snědl ten koláč. (Mohl ho sníst, ale nevíme to jistě.)
= 2. Býval mohl sníst ten koláč (Mohl ho sníst, ale nesnědl.)
Ve významu moci jako smět
- Můžete kouřit tady.
= You may smoke here.
= (formálnější vyjádření než běžné "You can smoke here.")
Negace
- You may not smoke here.
= Nemůžete tady kouřit.
= (tedy u tohoto použití "may not" znamená "nemůže/nesmí")
Požádání o něco
- May I have a glass of water, please?
= Smím dostat sklenici vody, prosím?
= (formálnější než běžné "Can I have..." i než "Could I have...")
Srovnání can, could, may, might
- Everyone can become a millionaire.
= Každý se může stát milionářem.
- He could be a millionaire one day.
= On by mohl být jednoho dne milionářem.
- He may be a millionaire.
= On může být milionář. (On je možná milionář)
- He might be a millionaire.
= On by mohl být milionář. (On je možná milionář)
= ("might" vyjadřuje menší pravděpodobnost než "may")
- He could have been a millionaire if he hadn't drunk so much.
= On mohl být milionářem, kdyby tolik nepil.
= (On by býval mohl být milionářem...)
- He might have been a millionaire.
= On možná byl milionář. (ale nevíme to jistě)
Must
Použití
Ve významu muset (mít povinnost, být nutné)
- Musíme jít domů.
= We must go home.
- Museli jsme jít domů.
= We had to go home.
Ve významu muset (očekávání nebo předpoklad)
- Někde to tady musí být.
= It must be here somewhere.
- To pro tebe muselo být hodně těžké.
= It must have been very difficult for you.
= must have + past participle vyjadřuje vždy předpoklad o minulosti (ne povinnost v minulosti)
Zápor
- You must not go there. (You mustn't go there)
= NESMÍŠ tam jít.
= (tedy nikoliv "nemusíš")
Nemuset
- Nemusíš tam jít.
= You don't have to go there.
= (Nebo méně časté: You needn't go there)
- Nemusel jsi tam jít.
= You didn't have to go there.
Infinitiv
- Nechci si tě muset vzít.
= I don't want to have to marry you.
Otázky typu Že?/Viď? (Tag questions)
- On tam musí jít, že?
= He must go there, mustn't he?
= (Tedy zde se mustn't nebere jako "nesmí?", ale spíš "nemusí?", ale to je výjimka)
Srovnání
Must have been x Had to be
- All students failed this test. It must have been really difficult.
= Všichni studenti udělali špatně tenhle test. Ten musel být (asi) hodně těžký.
- The test had to be so difficult because the principal wanted the teachers to make it difficult.
= Ten test musel být tak těžký, protože ředitel chtěl po učitelích, aby ho udělali těžký.
Nemusel x Nesměl
- Nemusel jsem to dělat.
= I didn't have to do it.
- Nesměl jsem to dělat.
= I was not allowed to do it.
= (Nebylo mi dovoleno, abych to dělal)
Shall, Should
Shall ve významu "bude"
- I shall return.
= Já se vrátím.
= (formální až slavnostní vyjádření. Normální by bylo: "I will return." nebo "I'll be back.")
Shall ve významu "mám něco udělat?"
- Shall I read it?
= Mám to přečíst?
Should ve významu "mělo by"
- You should go home.
= Měl bys jít domů.
- This should work.
= Tohle by mělo fungovat.
- You shouldn't do it.
= Neměl bys to dělat.
Minulý čas
- I should have known that it would end this way.
= Měl jsem vědět, že to takhle skončí.
= (Býval jsem měl vědět...)
Should ve významu "kdyby"
- Should it happen again, we would have to use something else.
= Kdyby se to stalo znovu, museli bychom použít něco jiného.
= (formální/knižní vyjádření. Normální by bylo: "If it happened again...")
Will, Would
Will jako pomocné sloveso pro tvorbu budoucích časů
Viz budoucí časy
Would jako pomocné sloveso pro tvorbu podmiňovacího způsobu plnovýznamových sloves
Viz podmiňovací způsob
Tvary
- zkrácený tvar pro "will not"
= won't
Souslednost časová
- He said he would do it.
= Řekl, že to udělá.
= (He said: "I will do it.")
Would pro zdvořilejší vyjádření
- I would like to see you again.
= Rád bych tě znovu viděl.
- Would you be so kind as to close the window?
= Byl byste tak laskav a zavřel to okno?
- Would you mind if I closed the window?
= Vadilo by vám, pokud bych zavřel to okno?
- Would you mind closing the window?
= Vadilo by vám zavřít to okno?
= (Vadilo by vám, kdybyste zavřel to okno)
Will ve významu vůle/chtít
- Last will
= Poslední vůle (např. v závěti)
- He was willing to help others.
= Byl ochotný pomáhat ostatním.
- Call them "secret" if you will.
= Nazývejte je "tajné", chcete-li.
= (Nazývejte je "tajné", jestli chcete).
Plnovýznamová slovesa (Main/Ordinary Verbs)
Přítomný čas prostý (Present Simple)
Tvorba
Kladné věty
- Pracuji tady. On pracuje tady.
= I work here. He works here.
Otázky
- Pracuješ tady? Pracuje tady on?
= Do you work here? Does he work here?
- Kde pracuješ? Kde on pracuje?
= Where do you work? Where does he work?
Záporné věty
- Nepracuji tady. On tady nepracuje.
= I don't work here. He doesn't work here.
= I do not work here. He does not work here.
Použití
Dlouhodobě platná fakta
- He works here.
= Pracuje tady.
= Např. ve smyslu: Je zde zaměstnán. Nikoliv že zrovna v tuto chvíli tady je a pracuje.
- Cows eat grass.
= Krávy žerou trávu.
= Všechny krávy obecně. Nikoliv že nějaké konkrétní krávy právě teď žerou trávu.
Opakované děje
- He usually works at night.
= Obvykle pracuje v noci.
- He works almost every day.
= Pracuje téměř každý den.
Přítomný čas průběhový (Present Continuous/Progressive)
Tvorba
Úvod
- Pomocí čeho se vytváří přítomný čas průběhový?
= pomocí slovesa být (am, are, is) + hlavní sloveso s koncovkou -ing (tzv. present participle)
Kladné věty
- Žertuji. Žertuješ. On žertuje.
= I am joking. You are joking. He is joking.
= I'm joking. You're joking. He's joking.
Otázky
- Žertuji? Žertuješ? On žertuje?
= Am I joking? Are you joking? Is he joking?
- Proč žertuješ?
= Why are you joking?
Záporné věty
- Nežertuji. Nežertuješ. On nežertuje.
= I am not joking. You are not joking. He is not joking.
= I'm not joking. You're not joking. He's not joking. (You aren't joking. He isn't joking.)
Použití
Děje probíhající právě teď
- What are you doing right now? I'm watching TV.
= Co děláš právě teď? Dívám se na televizi.
Vyjádření blízké budoucnosti (podobně jako v češtině)
- What are you doing tonight? We are having a party.
= Co děláte dnes večer? Pořádáme párty.
Vyjádření chystané nebo blížící se budoucnosti - be going to...
- It is going to rain.
= Bude pršet. (Schyluje se k dešti.)
- I'm going to buy a new car.
= Koupím si nové auto. (Chystám se koupit...)
= ("gonna" = hovorově "going to". Např. I'm gonna buy a new car.)
Omezení
Slovesa bez průběhového času
- U kterých sloves se průběhový čas obvykle nepoužívá?
= emoční: like, love, hate, dislike, fear, ...
= některá vjemová: hear, see, seem, ...
= vyjadřující zájem: want, need, wish, prefer, ...
= popisující stav věcí: (it) costs, exists, smells, tastes, sounds, contains, ...
= vyjadřující vlastnictví: have, belong, own, ...
= popisující stav mysli: believe, know, mean, remember, understand, ...
= i některé myšlenkové procesy: imagine, realize, recognize, ...
= další: care, agree, disagree, promise, depend, matter, ...
- Chceš to teď? Nepotřebuji to.
= Do you want it now? I don't need it.
= (Přestože je tam "now", není Are you wanting... ani I'm not needing...)
- Nestarám se, kolik to stojí.
= I don't care how much it costs.
- Podívej, to obsahuje všechny ty části, které k tomu patří.
= Look, it contains all the parts that belong to it.
= (Věta začíná "Podívej...", čili probíhá teď, ale není It's containing... ani They're belonging)
- Nelíbí se mi to. Nesnáším to. Bojíme se konce.
= I don't like it. I hate it. We fear the end.
- Zdá se, že na tom nezáleží.
= It seems it doesn't matter.
Slovesa, u kterých má průběhový čas jiný význam
- I'm seeing her.
= Chodím s ní. (podobně jako I'm dating her.)
- I'm seeing the doctor today.
= Dneska jdu k doktorovi.
- Vidíš to? Slyšíš to?
= Can you see it? (Do you see it?) Can you hear it? (Do you hear it?)
= (Ale ne: Are you seeing... Are you hearing... Pokud se nejedná o "kvalitu" vidění/slyšení.)
- Vidím rudě. Vidím dvojitě.
= I'm seeing red. I'm seeing double.
- She is just looking but she looks tired anyway.
= Ona se jen dívá, ale stejně vypadá unaveně.
= (Look ve smyslu vypadat není průběhové.)
- I don't have any money but I'm having fun.
= Nemám žádné peníze, ale bavím se.
= (Have ve smyslu vlastnit není průběhové, ale ve smyslu prožívat ano.)
- I am smelling the flower and it smells really nice.
= Čichám k té kytce a voní opravdu hezky.
= (Smell ve smyslu vonět/smrdět není průběhové, ale ve smyslu čichat může být)
- I am tasting the wine and it tastes good.
= Ochutnávám to víno a chutná dobře.
= (Taste ve smyslu chutnat není průběhové, ale ve smyslu ochutnávat může být)
- I think she is thinking of me now.
= Myslím, že ona teď na mě myslí.
= (Think ve smyslu myslet si (mít názor) není průběhové)
= (Think of - myslet na něco/někoho a Think about - přemýšlet o něčem/někom mohou být průběhové)
- It feels so good to be at home but I'm not feeling well today.
= Je to tak dobrý pocit být doma, ale dnes se necítím dobře.
= (It feels ve smyslu "je to nějaký pocit" není průběhové, ale ve smyslu "cítit se" může být.)
= (Správně jsou obě varianty: "I'm not feeling well today", ale také "I don't feel well today.")
- He isn't usually rude but he's being very rude right now.
= On obvykle není nezdvořilý, ale zrovna teď je (chová se tak).
= Sloveso Be může být průběhové ve smyslu "být nějaký vůči někomu" tedy chovat se k někomu nějak.
= Např. I'm not being a bitch, I'm just being honest.
= Volně přeloženo: Nejsem na vás zlá (mrcha), jsem k vám jen upřímná.
Sloveso nebo přídavné jméno nebo podstatné jméno?
- I am smelling the flower.
= Čichám k té kytce.
= (Sloveso v přítomném průběhovém čase: tvar slovesa BE + sloveso smell s koncovkou -ING)
- I need some nice smelling flowers.
= Potřebuji nějaké hezky vonící kytky.
= (Zde je "smelling" už jen přídavné jméno "vonící".)
= Nice smelling flowers are just flowers that smell nice.
= (Hezky vonící kytky jsou prostě kytky, které voní hezky.)
- Is smelling nail polish bad?
= Je číchání laku na nehty špatné?
= (Zde je "smelling" podstatné jméno "čichání".)
- I am working right now. Working class. Working is good for you.
= Pracuji právě teď. Pracující třída. Práce (pracování) je pro tebe dobré.
= (sloveso, přídavné jméno, podstatné jméno)
- I am building a house. A building element. A building.
= Stavím dům. Stavební prvek. Stavba/Budova.
= (sloveso, přídavné jméno, podstatné jméno)
- I am writing a letter. Writing skills. A writing.
= Píšu dopis. Psací dovednosti. Psaní/Dopis/Nápis.
= (sloveso, přídavné jméno, podstatné jméno)
Srovnání přítomného času prostého a průběhového
- Hraju na klavír, kytaru a housle.
= I play the piano, the guitar and the violin.
= (Nehraje na všechny současně v jeden okamžik, ale umí hrát nebo se to učí.)
- Někdo hraje na klavír, slyšíš to?
= Someone is playing piano, can you hear it?
= (Z druhé věty jasně plyne, že děj probíhá právě teď.)
Minulý čas prostý (Past Simple)
Tvorba
Úvod
- Pomocí čeho se vytváří?
= přípona -ed (neplatí u nepravidelných sloves), otázka pomocí did, záporná věta pomocí didn't
Poznámky
* Pro úplný seznam nepravidelných sloves hledej na Internetu "English irregular verbs".
* Všechna pomocná slovesa jsou nepravidelná.
* U plnovýznamových nepravidelných sloves se obvykle uvádí následující trojice tvarů:
* Základní tvar - past tense - past participle
* (Pro vytvoření prostého minulého času se tedy použije prostřední tvar tj. past tense)
* Mezi nejběžnější nepravidelná slovesa patří:
* be (am, is, are) – was, were – been
* become – became – become
* beat – beat – beaten
* begin – began – begun
* bend – bent – bent
* bet – bet – bet
* bind – bound – bound
* bite – bit – bitten
* blow – blew – blown
* break – broke – broken
* bring – brought – brought
* build – built – built
* burn – burnt – burnt
* buy – bought – bought
* can – could
* catch – caught – caught
* choose – chose – chosen
* come – came – come
* cost – cost – cost
* cut – cut – cut
* do (does) – did – done
* draw – drew – drawn
* drink – drank – drunk
* drive – drove – driven
* eat – ate – eaten
* fall – fell – fallen
* feed – fed – fed
* feel – felt – felt
* fight – fought – fought
* find – found – found
* fly – flew – flown
* forbid – forbade/forbid – forbidden
* forget – forgot – forgotten
* freeze – froze – frozen
* get – got – got
* give – gave – given
* go – went – gone
* grow – grew – grown
* hang – hung/hanged – hung/hanged
* have (has) – had – had
* hear – heard – heard
* hide – hid – hidden
* hit – hit – hit
* hold – held – held
* hurt – hurt – hurt
* keep – kept – kept
* know – knew – known
* lay – laid – laid (položit něco někam)
* lead – led – led
* leave – left – left
* lend – lent – lent
* let – let – let
* lie – lay – lain (ve smyslu ležet/lehnout si, ale lie - lied - lied ve smyslu lhát)
* lose – lost – lost
* make – made – made
* may – might
* mean – meant – meant
* meet – met – met
* pay – paid – paid
* put – put – put
* quit – quit – quit
* read [ríd] – read [red] – read [red]
* ride – rode – ridden
* ring – rang – rung
* rise – rose – risen
* run – ran – run
* say (says [sez]) – said – said
* see – saw – seen
* sell – sold – sold
* send – sent – sent
* set – set – set
* shake – shook – shaken
* shall – should
* shoot – shot – shot
* show – showed – shown
* shrink – shrank – shrunk
* shut – shut – shut
* sing – sang – sung
* sink – sank – sunk
* sit – sat – sat
* sleep – slept – slept
* speak – spoke – spoken
* spend – spent – spent
* split – split – split
* spread – spread – spread
* stand – stood – stood
* steal – stole – stolen
* stick – stuck – stuck
* stink – stank – stunk
* strike – struck – struck
* sweep – swept – swept
* swim – swam – swum
* swing – swung – swung
* take – took – taken
* teach – taught – taught
* tear – tore – torn
* tell – told – told
* think – thought – thought
* throw – threw – thrown
* wake – woke – woken
* wear – wore – worn
* weave – wove – woven
* weep – wept – wept
* will – would
* win – won – won
* write – wrote – written
Kladné věty
- Pracoval jsem tady. Pracoval tady.
= I worked here. He worked here.
- Věděl jsem to. Věděl to.
= I knew it. He knew it. (nepravidelné sloveso)
Otázky
- Pracoval jsi tady? Pracoval tady?
= Did you work here? Did he work here?
- Proč jsi tady pracoval?
= Why did you work here?
- Věděl jsi to? Věděl to?
= Did you know it? Did he know it?
- Jak jsi věděl, že je doma?
= How did you know that he was at home?
= (pozn. vedlejší věta je posunutá do minulosti)
Záporné věty
- Nepracoval jsem tady. Nepracoval tady.
= I didn't work here. He didn't work here.
= I did not work here. He did not work here.
- Nevěděl jsem to. Nevěděl to.
= I didn't know it. He didn't know it.
= I did not know it. He did not know it.
Použití
Vyjádření minulosti, která už není aktuální.
- I worked here.
= Pracoval jsem tady (někdy v minulosti, ne dnes).
- I wrote a book but I accidentally deleted it.
= Napsal jsem knihu, ale nechtě jsem ji smazal.
Věty s určením času v minulosti
- I wrote a book 2 years ago.
= Před dvěma lety jsem napsal knihu.
= (Ta kniha sice stále existuje, ale je tam určený čas v minulosti, takže Past simple.)
Časová souslednost
- He told me he worked there but it wasn't true.
= Řekl mi, že tam pracuje, ale nebyla to pravda.
Minulý čas průběhový (Past Continuous/Progressive)
Tvorba
Úvod
- Pomocí čeho se vytváří?
= pomocí slovesa být (was, were) + hlavní sloveso s koncovkou -ing (tzv. present participle)
Kladné věty
- Spal jsem. Spal jsi. (když přišel)
= I was sleeping. You were sleeping. (when he came)
Otázky
- Spal jsem? Spal jsi? (když přišel)
= Was I sleeping? Were you sleeping? (when he came)
Záporné věty
- Nespal jsem. Nespal jsi. (když přišel)
= I wasn't sleeping. You weren't sleeping. (when he came)
= I was not sleeping. You were not sleeping. (when he came)
Použití
Zdůraznění delšího průběhu děje v minulosti (která už není aktuální)
- I was waiting for you but you didn't come.
= Čekal jsem na tebe, ale ty jsi nepřišel.
- You were sleeping when it happened.
= Ty jsi (zrovna) spal, když se to stalo.
Omezení
Stejná omezení jako u přítomného průběhového
Srovnání minulého času prostého a průběhového
- Yesterday, he was watching TV all day. x Yesterday, he watched TV all day.
= Obojí se dá přeložit jako: včera se díval na televizi celý den
= (Průběhová varianta více zdůrazňuje nepřetržitost daného děje)
- He came yesterday. He came every friday. x He was coming and nothing could stop him.
= Přišel včera. Přišel/přicházel každý pátek. x Přicházel (blížil se) a nic jej nemohlo zastavit.
= (He came se přeloží nejčastěji jako přišel, ale může i jako přicházel, pokud to bylo opakovaně.)
= (He was coming se ale přeloží vždy jako přicházel a ne jako přišel. Zdůrazňuje průběh děje.)
- I wasn't sleeping when you whispered the word. x I didn't sleep at all last night.
= Nespal jsem, když jsi zašeptal/šeptal to slovo. x Minulou noc jsem vůbec nespal.
Předpřítomný čas prostý (Present Perfect Simple)
Tvorba
Úvod
- Pomocí čeho se vytváří předpřítomný čas prostý?
= pomocí slovesa have (has) + hlavní sloveso ve 3. tvaru (tzv. past participle)
Poznámky
* U pravidelných sloves se past participle vytvoří pomocí přípony -ed.
* Pro nepravidelná slovesa viz třetí sloupec v tabulce nepravidelných sloves.
Kladné věty
- Právě jsem přijel. Právě přijel.
= I have just arrived. He has just arrived.
- Právě jsem přišel. Právě přišel.
= I have just come. He has just come. (nepravidelné sloveso)
Otázky
- Už jsi přijel? Už přijel?
= Have you arrived yet? Has he arrived yet?
Záporné věty
- Ještě jsem nepřijel. Ještě nepřijel.
= I haven't arrived yet. He hasn't arrived yet.
= I have not arrived yet. He has not arrived yet.
Použití
Děje, které už skončily, ale stále jsou aktuální:
- I have just arrived.
= Právě jsem přijel.
- What have you done to improve your skills?
= Co jste udělal, abyste zlepšil své dovednosti?
Věty se slovy already, just a yet
- I have already seen this movie.
= Tenhle film už jsem viděl.
- Have you seen the movie yet?
= Už jsi ten film viděl?
Poznámky
* V americké angličtině se ale v těchto případech může použít i minulý prostý čas.
* Např. I already saw the movie.
Věty s určením času, které zahrnuje i přítomnost:
- Have you seen him today?
= Viděl jsi ho dneska?
- I've seen him like three times this year.
= Letos jsem ho viděl tak 3 krát.
Věty vztahující se k celému životu až dosud:
- Have you ever been to London?
= Byl jsi někdy v Londýně?
- I've already been there.
= Už jsem tam byl.
- I've never been to London.
= Nikdy jsem nebyl v Londýně.
Děje, které ještě neskončily, u sloves, která svou podstatou vyjadřují trvání:
- I have been in London for 2 years.
= Dva roky jsem v Londýně.
= (I've been TO London - navštívil jsem Londýn, I've been IN London - pobývám v Londýně)
- I have lived here since 1990.
= Žiju tady od roku 1990.
Poznámky
* Spousta sloves může vyjadřovat jak jednorázový krok tak i trvající děj. (dokonavá i nedokonavá)
* např. "do": udělat i dělat, "happen": stát se i dít se, "write": napsat i psát, atd.
* U těch pak předpřítomný čas prostý nevyjadřuje, že ještě neskončily, ale naopak skončily.
* I've done - udělal jsem, It has happened - stalo se, I've written - napsal jsem.
* Pro vyjádření pokračování děje z minulosti se pak použije předpřítomný čas průběhový. Viz níže.
* Naopak sloveso "live" znamená prostě jen žít. I've lived tedy není dožil/zažil/užil jsem,
* ale žil jsem a stále ještě žiju.
Omezení
Nepoužívá se, pokud je uveden pevný časový údaj v minulosti
- I saw him yesterday.
= Viděl jsem ho včera.
Srovnání předpřítomného času a minulého času
- He has written 5 books. x He wrote 5 books.
= Napsal 5 knih.
= (Živý spisovatel napsal až dosud několik knih, takže předpřítomný čas.)
= (Mrtvý spisovatel už další nenapíše, takže minulý čas. Nemá zde smysl zdůrazňovat "až dosud".)
- What have you done to improve your skills? x What did you do to improve your skills?
= Co jste udělal, abyste zlepšil své dovednosti?
= (předpřítomný čas - předpokládám, že se opravdu zlepšily)
= (minulý čas může ale vyznít jako: co jste všechno dělal pro zlepšení, že to stejně nepomohlo?)
Předpřítomný čas průběhový (Present Perfect Continuous/Progressive)
Tvorba
Úvod
- Pomocí čeho se vytváří?
= pomocí slovesa have (has) + been + hlavní sloveso s koncovkou -ing (tzv. present participle)
Kladné věty
- Čekám tu 2 hodiny. On tu čeká 2 hodiny.
= I have been waiting here for 2 hours. He has been waiting here for 2 hours.
Otázky
- Čekáš dlouho?
= Have you been waiting long? (Have you been waiting for a long time?)
- Jak dlouho tu na mě čekáš?
= How long have you been waiting here for me?
Záporné věty
- Poslední dobou moc nejím.
= I haven't been eating much lately.
Použití
Děje, které začaly v minulosti a trvají až dosud (typicky s důrazem na délku trvání):
- I have been learning English for 3 years.
= Učím se anglicky 3 roky.
- I have been waiting here for 2 hours.
= Čekám tu 2 hodiny.
Omezení
Stejná omezení jako u přítomného průběhového
- Jak dlouho máš svoje auto?
= How long have you had your car?
= U slovesa "have" ve významu mít věc (vlastnit) se průběhový čas nepoužije.
- Jak dlouho máš tyhle problémy s očima?
= How long have you been having these problems with your eyes?
= U slovesa "have" ve významu mít např. problém (zažívat něco) se průběhový čas může použít.
Srovnání s ostatními časy
Minulý průběhový
- I was waiting for you for 2 hours but you didn't come.
= Čekal jsem na tebe 2 hodiny, ale ty jsi nepřišel.
= (Ze druhé věty jasně plyne, že už jde o uzavřenou minulost.)
Předpřítomný prostý
- I have waited for you ten times today.
= Dneska jsem na tebe počkal desetkrát.
Přítomný průběhový
- What are you waiting for? Christmas?
= Na co jako čekáš? Až budou vánoce?
Minulý prostý
- I waited for you.
= Dá se přeložit i jako čekal jsem na tebe i jako počkal jsem na tebe.
Předpřítomný prostý x Předpřítomný průběhový
- I have written a book. x I have been writing a book.
= Napsal jsem knihu. x Píšu knihu (už nějakou dobu).
- I have lived here for 5 years. x I have been living here for 5 years.
= Žiju tady 5 let.
= (U sloves, která dokáží vyjádřit trvání, ale ne jednorázový krok, je význam obou časů stejný.)
Budoucí čas prostý (Future Simple)
Tvorba
Úvod
- Pomocí čeho se vytváří?
= pomocí slovesa will + hlavní sloveso v základním tvaru
Kladné věty
- Udělám to. On to udělá.
= I will do it. He will do it.
= I'll do it. He'll do it.
Otázky
- Uděláš to? Udělají to?
= Will you do it? Will they do it?
Záporné věty
- Neudělám to. Neudělá to.
= I will not do it. He will not do it.
= I won't do it. He won't do it.
Použití
Vyjádření budoucnosti (obvykle neplánované nebo ne úplně jisté)
- He will probably come soon.
= On pravděpodobně brzo přijde.
- It will be sunny tomorrow.
= Zítra bude slunečno.
Sliby
- I will do it.
= Udělám to.
= (Sloveso "do" může vyjadřovat jak jednorázový krok (udělat) tak i trvající děj (dělat).
= Budoucí prostý se přeloží spíš jako "udělat". Trvání lépe vyjádří budoucí čas průběhový.)
- I will always love you.
= Vždy tě budu milovat.
= (U "love" se typicky nepoužívá průběhový tvar, takže zde budoucí prostý vyjadřuje i trvání.)
- I will work harder.
= Budu pracovat tvrději.
= ("work" nevyjadřuje jednorázový krok, ale trvání, takže i budoucí prostý vyjadřuje trvání.)
Omezení
Will se typicky nepoužívá po časových spojkách nebo po spojce if, ale nahradí se přítomným časem:
- If it rains tomorrow, I will stay at home.
= Pokud bude zítra pršet, zůstanu doma.
- When I finish the task, I will go home.
= Když (až) dokončím ten úkol, půjdu domů.
- I will call you as soon as your daughter arrives.
= Zavolám vám, jakmile vaše dcera přijede.
- I will work here after I finish my studies (nebo after I have finished my studies).
= Budu zde pracovat, až dokončím svá studia.
Výjimka - použití slova will ve smyslu chcete-li/dovolíte-li (jen knižně)
- These names (or identifiers, if you will) must not contain special characters.
= Tato jména (nebo identifikátory, chcete-li) nesmí obsahovat zvláštní znaky.
Srovnání přítomného průběhového času použitého pro vyjádření budoucnosti a budoucího prostého času
- We are having a party tonight. x We will have a party every night.
= Dnes večer pořádáme párty. x Budeme pořádat párty každý večer.
Srovnání budoucího prostého času a přítomného průběhového - be going to...
- I think it will rain tomorrow. x It looks like it's going to rain.
= Myslím, že zítra bude pršet. x Vypadá to, že bude pršet (že se právě schyluje k dešti).
- I will buy a house someday. x I'm going to buy a house.
= Jednoho dne si koupím dům. x Chystám se koupit dům.
Budoucí čas průběhový (Future Continuous/Progressive)
Tvorba
Úvod
- Pomocí čeho se vytváří?
= pomocí sloves will + be + hlavní sloveso s koncovkou -ing (tzv. present participle)
Kladné věty
- I will be doing it all night.
= Budu to dělat celou noc.
Otázky
- Will you be doing it all night?
= Budeš to dělat celou noc?
Záporné věty
- I won't be doing it all night.
= Nebudu to dělat celou noc.
Použití
Zdůraznění trvání děje, který bude probíhat v budoucnosti
- We'll be dancing all night.
= Budeme tancovat celou noc.
Omezení
Stejná omezení jako u přítomného průběhového (s některými slovesy se nepoužívá koncovka -ing)
Stejná omezení jako u budoucího prostého (will se nepoužívá po časových spojkách a po if)
Srovnání budoucího prostého a budoucího průběhového času
- I will eat the cake.
= Dá se přeložit jako "sním ten koláč", ale i jako "budu jíst ten koláč" (např. hodně velký koláč)
- I will be eating the cake.
= Přeloží se vždy jako "budu jíst ten koláč". Průběhový čas zdůrazňuje trvající děj.
- I will work all night. x I will be working all night.
= V obou případech se přeloží jako "budu pracovat celou noc".
= (Sloveso "work" svou podstatou vyjadřuje trvající děj pracovat. Nemá dokonavý význam.)
Předminulý čas prostý (Past Perfect Simple)
Tvorba
Úvod
- Pomocí čeho se vytváří?
= pomocí slovesa had + hlavní sloveso ve 3. tvaru (tzv. past participle)
Poznámky
* U pravidelných sloves se past participle vytvoří pomocí přípony -ed.
* Pro nepravidelná slovesa viz třetí sloupec v tabulce nepravidelných sloves.
Kladné věty
- I had finished the work before they came.
= Dokončil jsem tu práci předtím, než přišli.
Otázky
- Had you finished the work before they came?
= Dokončil jsi tu práci předtím, než přišli?
Záporné věty
- I hadn't finished the work before they came.
= Nedokončil jsem tu práci předtím, než přišli.
Použití
Vyjádření starší minulosti, která předcházela něčemu, co je už taky minulost
- I had finished the work before they came.
= Dokončil jsem tu práci předtím, než přišli.
Časová souslednost
- He said he had worked there before.
= Říkal, že tam dřív pracoval.
Srovnání předminulého času a minulého času
- It was not as bad as I thought it would be.
= Nebylo to tak špatné, jak jsem myslel, že to bude.
= V mluvené angličtině se předminulý čas používá málo.
= Správně by tady mělo být "... as I had thought...", ale běžně se to vynechává.
= (pozn. "would" zde vzniklo časovým posunem ze slova "will" do minulosti)
- He said he worked there. x He said he had worked there.
= Říkal, že tam pracuje. x Říkal, že tam (dřív) pracoval.
= Zde už je znatelný významový rozdíl v tom, co vlastně ten člověk tehdy říkal.
= (Vedlejší věta je posunutá z přítomného do minulého resp. z minulého do předminulého času.)
Předminulý čas průběhový (Past Perfect Continuous/Progressive)
Tvorba
Úvod
- Pomocí čeho se vytváří?
= pomocí slovesa had + been + hlavní sloveso s koncovkou -ing (tzv. present participle)
Kladné věty
- We had already been eating for 10 minutes when she came.
= Už jsme 10 minut jedli, když přišla.
Otázky
- Had you already been eating when she came?
= Už jste jedli, když přišla?
Záporné věty
- We hadn't been eating yet when she came.
= Ještě jsme nejedli, když přišla.
Použití
Vyjádření probíhajícího děje v minulosti, který předcházel něčemu, co je už taky minulost
- We had already been eating for 10 minutes when she came.
= Už jsme 10 minut jedli, když přišla.
Časová souslednost
- He said he had been waiting for me for 2 hours.
= Řekl, že na mě čeká už 2 hodiny.
Omezení
Stejná omezení jako u přítomného průběhového (s některými slovesy se nepoužívá koncovka -ing)
Srovnání s minulým průběhovým a předminulým prostým
- We were just eating when she came.
= Právě jsme jedli, když přišla.
- We had already been eating when she came.
= Už jsme (nějakou dobu) jedli, když přišla.
- We had already eaten when she came.
= Už jsme byli po jídle, když přišla.
Předbudoucí čas prostý (Future Perfect Simple)
Tvorba
Úvod
- Pomocí čeho se vytváří?
= pomocí slovesa will + have + hlavní sloveso ve 3. tvaru (tzv. past participle)
Kladné věty
- I will have finished the work when you come back.
= Dokončím tu práci, než se vrátíš.
Otázky
- Will you have finished the work when I come back?
= Dokončíš tu práci, než se vrátím?
Záporné věty
- I won't have finished the work when you come back.
= Nedokončím tu práci, než se vrátíš.
Použití
Vyjádření události v budoucnosti, která má skončit před jinou událostí v budoucnosti
- I will use everything I will have learned.
= Použiju všechno, co se naučím.
Omezení
Stejná omezení jako u budoucího prostého (will se nepoužívá po časových spojkách a po if)
Srovnání s budoucím časem
- I will have finished the work when you come back.
= Dokončím tu práci, NEŽ se vrátíš.
= (Budu tu práci mít už hotovou, když se vrátíš.)
- I will finish the work when you come back.
= Dokončím tu práci, AŽ se vrátíš.
Předbudoucí čas průběhový (Future Perfect Continuous/Progressive)
Tvorba
Úvod
- Pomocí čeho se vytváří?
= pomocí slovesa will + have + been + hlavní sloveso s koncovkou -ing (tzv. present participle)
Kladné věty
- I will have been sleeping for 2 hours when you come.
= Budu už 2 hodiny spát, až přijdeš.
Otázky
- Will you have been sleeping for some time when I come?
= Budeš už nějakou dobu spát, když přijdu?
- How long will you have been sleeping when I come?
= Jak dlouho už budeš spát, když přijdu?
Záporné věty
- I won't have been sleeping for a single minute when you come.
= Nebudu ještě spát ani jedinou minutu, když přijdeš.
Použití
Vyjádření události v budoucnosti, která bude nějakou dobu probíhat až do jiné události v budoucnosti
- I will have been sleeping for 2 hours when you come.
= Budu už 2 hodiny spát, až přijdeš.
Omezení
Stejná omezení jako u přítomného průběhového (s některými slovesy se nepoužívá koncovka -ing)
Stejná omezení jako u budoucího prostého (will se nepoužívá po časových spojkách a po if)
Srovnání s ostatními časy
Na rozdíl od ostatních časů se používá málo.
Trpný rod (Passive voice)
Tvorba
- Pomocí čeho se vytváří?
= pomocí slovesa be (v různých časech) + hlavní sloveso ve 3. tvaru (tzv. past participle)
Srovnání činného a trpného rodu
- Students write the words to this file. x The words are written to this file by students.
= Studenti píšou ta slova do tohoto souboru. x Ta slova jsou zapisována do tohoto souboru studenty.
Trpný rod v různých časech
- It is written to the file every day.
= Je to zapisováno do toho souboru každý den.
- It is being written to the file just now.
= Je to zapisováno do toho souboru právě teď.
- It was written to the file 2 days ago.
= Bylo to zapsáno do toho souboru před 2 dny.
- It has already been written to the file.
= Už to bylo do toho souboru zapsáno.
atd.
Nejednoznačnost mezi trpným rodem a přídavným jménem
- It is written on the wall.
= Může znamenat: Je to psáno/zapisováno na zeď. (trpný rod)
= Nebo: Je to napsané na zdi. (už jen přídavné jméno)
Trpný rod pomocí slovesa get
- It gets written on the wall.
= Je to psáno/zapisováno na zeď.
= (při použití slovesa get už jde jednoznačně o trpný rod a nikoliv o přídavné jméno)
Více variant u slovesa give
- They gave me a book. x I was given a book.
= Oni mi dali knihu. x Mně byla dána kniha.
- They gave a book to me. x A book was given to me.
= Oni mi dali knihu. x Mně byla dána kniha.
Podmiňovací způsob (Conditional)
Přítomný kondicionál
- I would do it, if you gave me a chance.
= Udělal bych to, kdybys mi dal šanci.
Poznámky
* Po "if" se už nedává "would", ale minulý čas.
* Kombinace "if" a minulého času se překládá jako "kdyby" (nebo "pokud by").
* V češtině tomu odpovídá podmiňovací způsob přítomný.
* V angličtině se tohle označuje jako "Type 2 Conditional".
Was nebo Were?
- Kdyby byl doma, udělal by to.
= If he was at home, he would do it.
= If he were at home, he would do it.
Poznámky
* V podmiňovacím způsobu je možné používat "I were...", "He were..." místo "I/He was..."
* Podmiňovací způsob je tak vyjádřen jednoznačněji.
* If he was at home... může totiž znamenat:
* Pokud byl doma... - minulý čas
* Pokud by byl doma... - podmiňovací způsob přítomný
* Zatímco:
* If he were at home... je jednoznačně podmiňovací způsob.
Co je Type 1 Conditional?
- If it rains tomorrow, I will stay at home.
= Pokud bude zítra pršet, zůstanu doma.
Poznámky
* V češtině tohle ovšem vůbec není podmiňovací způsob, ale obyčejný budoucí čas.
* Po "if" se nedává "will", ale přítomný prostý čas.
Minulý kondicionál
- Pomocí čeho se tvoří?
= pomocí would + have + hlavní sloveso ve 3. tvaru (tzv. past participle)
- I would have come, if you had called me.
= Byl bych přišel, kdybys mi byl zavolal.
= Byl bych býval přišel, kdybys mi byl býval zavolal.
Poznámky
* Po "if" se už nedává "would have", ale PŘEDMINULÝ čas.
Srovnání
- He would come, if she called him.
= Přišel by, kdyby mu zavolala.
- He would have come, if she had called him.
= Byl by přišel, kdyby mu byla zavolala.
= Byl by býval přišel, kdyby mu byla bývala zavolala.
- He will come, if she calls him.
= Přijde, pokud mu ona zavolá.
= Přijde, když mu ona zavolá.
- He will come, when she calls him.
= Přijde, až mu ona zavolá.
= Přijde, když mu ona zavolá.